24 February 2019
เวทีรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาสังคมและตัวแทนจากภาคการเมือง “เพื่อขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
 
Events Detail : -

เวทีรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาสังคมและตัวแทนจากภาคการเมือง “เพื่อขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้อง LB1201 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมพูดคุยและฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์นักการเมืองใน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้
1 การจัดการตนเองและการกระจายอำนาจ
2 การศึกษาและวัฒนธรรม
3 สุขภาพและสวัสดิการ
4 ป่า พื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะ
5 ระบบขนส่งสาธารณะในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง LB1201 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่