22 February 2019
เสวนาทางวิชาการ “เสียงเรียกที่ไม่ถูกได้ยินจากปาเลสไตน์”
 
Events Detail : -

เสวนาทางวิชาการ “เสียงเรียกที่ไม่ถูกได้ยินจากปาเลสไตน์” (An unheard voice and the whole world blind)
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ มช. (CESD) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี


13.30 น. กล่าวต้อนรับ โดย รศ. ดร. อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.45 น. กล่าวนำ โดย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรี

14.00-15.45 น. เสวนา หัวข้อ “เสียงเรียกที่ไม่ถูกได้ยินจากปาเลสไตน์” ร่วมเสวนา โดย
- ดร. ศราวุฒิ อารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินการเสวนา โดย ผศ. ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี หัวหน้าสาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
15.45-16.15 น. ถาม-ตอบ
16.15-16.30 น. กล่าวสรุปและปิดการเสวนา โดย คุณเมธา เมฆารัฐ รองประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี