10 April 2019
เชียงใหม่ - หมอกควัน – การเชื่อมโยงช่องว่างองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ
 
Events Detail : -

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา
เชียงใหม่ - หมอกควัน – การเชื่อมโยงช่องว่างองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 9.30-12.30 น.
ณ ห้อง Maker Space ชั้น 1 อาคาร C
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: STeP

ประเทศไทย ไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand) ความสำเร็จ อุปสรรค และข้อท้าทาย โดย ผศ.ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเฝ้าระวังและเตือนภัยในสถานการณ์หมอกควัน ปี 2562 ด้วยเครือข่าย DustBoy โดย คุณฐิฏาพร สุภาษี

โครงการวิจัย “Understanding the Socio-Ecological Drivers and Consequences of Seasonal Air Pollution: a starting project” โดย Dr. Olivier Evrard, ผู้แทนระดับภูมิภาค สถาบันเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศฝรั่งเศส (The French National Research Institute for Development -IRD)

อภิปรายปัญหาหมอกควันจากพื้นที่ โดยภาคประชาสังคม องค์กรชาวบ้าน จาก อ. แม่เจ่ม อ.สะเมิง อ.เชียงดาว จ. เชียงใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ rcsd@cmu.ac.th