July 1999
Workshop for Development Research Guidelines for Ethnic Studies in Thailand (in Thai)
 
Venue :
Chiang Mai, Thailand
 
Detail :

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาโครงการวิจัยเกี่ยวชาวเขาและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย


     แม้ว่าสังคมไทยจะก่อตัวขึ้นและพัฒนามาจากการผสมผสานทางชาติพันธุ์และความหลากหลายหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตที่แตกต่างกัน อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ต่อกันมาอย่างยาวนาน ภายใต้หลักแห่งดินแดน แต่ปัจจุบันปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กลับมีความรุนแรงขึ้น เพราะมีอคติทางอคติทางชาติพันธุ์ที่เกิดจากการมองชาติพันธุ์อื่น เป็นคนอื่นๆที่ไม่เท่าเทียมกับตน บนพื้นวิธีคิดแบบชาตินิยม ที่ไม่เคารพสิทธิและศักด์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังเช่น ปัญหาการกีดกันไม่ยอมรับสิทธิความเป็นพลเมืองของชาวเขา ชาวถูกมองว่าไม่ใช่คนไทย และไม่สมควรได้รับสิทธิเท่าเทียมคนไทย ไม่มีสิทธิในการาจัดการทรัพยากรใดๆ รวมทั้งการทมองชนกลุ่มน้อย เช่น มลาบรี เป็นคนป่า ชาวเลมอแกน เงาะป่า ซาไก เป็นคนเถื่อนไม่พัฒนา เป็นต้น ซึ่งนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวพื้นราบและชาวเขาตามมา

      ในท่ามกลางการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นทางด้านเศรษฐกิจ กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ชาวเขา และชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ได้ตกเป็นเหยื่อของการพัฒนา แต่กลับถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ทำลายป่าต้นน้ำลำธาร บ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ ค้ายาเสพติด โดยมองข้ามสาเหตุที่แท้จริง อันเกิดจากนโยบายการพัฒนาของรัฐ ขณะเดียวกันกลุ่มชาติพันธุ์ต่างต้องสูญเสียอำนาจในการดูแล จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีมาในอดีต จากประสบการณ์ ความรู้ที่สั่งสมมา และปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วคน จนกลายไปเป็นแรงงานในเมือง ที่ต้องดิ้นรนแสวงหารายได้เพื่อยังชีพ โดยขาดโอกาสและไร้ทางเลือก

      ดังนั้น ควรจะได้มีการระดมความคิดจากนักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐ และชาวบ้าน เพื่อค้นหาประเด็นสำหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชาวเขา ชนกลุ่มน้อย หรือกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย ในประเด็นสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์คือ


1. ความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัติและการปฏิบัติการท้องถิ่น
2. ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
3. ศักยภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ในการปรับตัวเปลี่ยนแปลง
4. กระบวนการสร้างความยอมรับเรื่องความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม
5. การสร้างสรรค์พหุสังคมและประชาสังคม 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
2. เพื่อพัฒนางานวิจัยที่มีนัยเชิงนโยบายในเรื่องการร่วมกันอย่างสันติสุข
3. เพื่อพัฒนางานวิจัยที่มีนัยเชิงทฤษฎี และยกระดับความเข้าใจการรับรู้เรื่องชาติพันธุ์

 

 
Website :