August 11, 2023

Day

Job Vacancy ปรากาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน: เจ้าหน้าที่การเงินและบริหารงานทั่วไป ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบริหารงานทั่วไป ประจำโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ประสบการณ์การทำงานในด้านการเงิน การทำงานธุรการ ติดต่อประสานงาน หากมีความรู้  มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ อัตราเงินเดือน 20,000-25,000 ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ในการทำงาน ผู้สนใจสามารถส่ง ใบสมัครงาน ประวัติการทำงาน หลักฐานการจบการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน […]

  • SECTION
  • News & Announctment