ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โอกาสและข้อท้าทายของท้องถิ่นภาคเหนือ

สาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ประมวลมาจากผลการเสวนาภายใต้หัวข้อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โอกาสและข้อท้าทายของท้องถิ่นภาคเหนือ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการประชุมนานาชาติ Towards an ASEAN Economic Community (AEC): Prospect, Challenges and Paradoxes in Development, Governance and Human Security (ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555)   การเสวนาครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น มุมมองเกี่ยวกับการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การประเมินศักยภาพของพื้นที่และคนท้องถิ่นในแง่มุมต่างๆ เช่น การผลติ การค้า […]

  • SECTION
  • Publication