intersectional

Tag

รับสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพศภาวะ อำนาจทับซ้อน และการบังคับย้ายถิ่น/พลัดถิ่น (Gender, Intersectionality and Forced Displacement) 

สมัครได้ที่นี่จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2566 วันที่จัด 24-26 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Scroll down for English) ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รายงานและบทวิเคราะห์ประเด็นการบังคับย้ายถิ่น/พลัดถิ่น (Forced Displacement) มักจะมุ่งเน้นไปที่สาเหตุจากความขัดแย้ง ภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโครงการพัฒนาต่างๆ  และยังไม่ได้มีการกล่าวถึงประสบการณ์ผู้ถูกบังคับย้ายถิ่นในฐานะปัจเจก ผ่านอัตลักษณ์และปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจมากนัก  แม้ว่าจะมีผู้สนใจอธิบายปรากฏการณ์การบังคับย้ายถิ่น/พลัดถิ่น ผ่านกรอบการวิเคราะห์ด้านเพศภาวะ (Gender) มากขึ้น แต่ดูเหมือนว่าการวิเคราะห์ผ่านความสัมพันธ์ทางอำนาจ […]

  • SECTION
  • News & Announctment